John David by se s Tebou rád podělil o svoji radost.
Pravda, Svoboda a Láska
Sat- chit- anand

Jsi odhodlan? vzdát se sv?ch star?ch příběhů, které pova?uje? za svůj ?ivot a které tě oddělují od pravdy? Tou?í? po pravdě, radosti a svobodě? Hledá? doopravdy sám sebe - zdroj tvého opravdového bytí? Toto je konec tvého hledání.

John David nabízí jednoduchou cestu do přítomnosti tohoto okam?iku, ve kterém se rozpou?tí v?echny identifikace s "já" (s tv?m příběhem). Co zůstává je láska, kterou jsi v?dy byl a čisté vědomí bytí? - tvé "opravdové JÁ". Po 25 letech hledání a 15 letech jako ?ák Osha, do?el Premanada k seberealizaci v přítomnosti Papajiho. To bylo v roce 1992 v Lucknově v Indii, kde zůstal i dal?ích 5 let. Od té doby nabízí satsangy v Austrálii, Indii, Itálii, ?v?carsku, Anglii a Německu.

John David je jeden z vyslanců Ramana Maharshiho a Papajiho. Je hluboce zakořeněn v přímé cestě sebedotazování. Přijď a dovol, aby se pravda projevená Premandou dotkla tvé esence ? je to hluboké setkání s pravdou a láskou.


Live Satsang TV
from Open Sky House

Every Monday and Friday
at 20.00 - 21.30 GMT+1
Sundays Satsangs with different Translations:
Russian: 6 pm GMT+1 French, Italian and Portuguese: 8 pm GMT+1


   

Satsang s John David

Slovo sat znamená pravda a satsang setkání s pravdou.

Při? Satsangu ?ádám přítomné, aby se na chvilku zastavili, zti?ili a pozorovali. Uvědomí si, ?e po mnoho let říkali "já". V?chozí bod jejich ?ivotů bylo "já", tak?e vidí svět z pozice "já". Kdy? ale doopravdy začnou hledat toto "já", tak ho nenajdou.

Věří ?e existuje toto "já", a ?e existuje svět, od nich oddělen?. Rodiče a okolí jim tuto víru předali či vnutili a celá společnost je v ní utvrzuje. Ale není tomu tak. Je to klamná víra. V satsangu se lidé zti?í a najdou jist? prostor, ve kterém na ně jejich příběh tolik netlačí. V tomto prostoru je mo?né zkoumat sám sebe a zjistit, ?e tato víra prostě není pravdivá. Jakmile to někdo jednou zahlédne, v?e se pro něj změní.

Dokud je přítomné "já" nemů?e existovat "self - opravdové JÁ", tak?e "já" nemů?e za?ít "self". Ale kdy? "já" na chvilku zmizí, zahlédne? své "self". Kdy? mysl utichne, "já" zmizí.

Ka?d? člověk ji? přítomnost svého "opravdového JÁ" za?il. Kdy? jde? například lesem, slunce svítí a ptáci létají v povětří.? Pak na okam?ik zahlédne? stín jednoho z nich na skále před sebou. V tomto okam?iku se mysl zastaví a ty si uvědomí? ?ár slunce, vůni borovic, a tento stín ? v?e současně v jednom okam?iku. Jsi naprosto přítomn? a v kontaktu se sv?m "self". Je tu pocit ohromného prostoru, bla?enosti a míru. To je tvé "opravdové JÁ".

Pokud chce? ?ít s vědomím svého "self", přenes pozornost zpět dovnitř ? ke zdroji. Je to velmi jednoduché, proto?e ty sám jsi ten zdroj. Nejde o to chtít dosáhnout "něčeho". Jde o to dostat se do kontaktu s tím, co je tu v?dy přítomné, s tím co zná?. Je to jako sejít se se star?m přítelem.

Vlastně je velice slo?ité udr?ovat v?echny tyto příběhy na ?ivotě. Musí? vynalo?it spoustu energie. Jednou se ?ák zeptal Papajiho: "Mám velice malou zku?enost s pravdou, ale ty, Papaji, vypadá?, ?e vět?inu času přeb?vá? v pravdě." Dostal velice zajímavou odpověď: "Není tomu tak. To čemu říká? zku?enost pravdy, to není zku?enost, to jsi ty ? zku?enost je v?e ostatní. A čemu říká? ?ivot, to je zku?enost."

To je velice, velice důle?ité. K na?im příběhům jsme připoutáni pořád, ale Papaji nás vyzívá: "Buďte připoutáni k va?emu "opravdovému Já".

Open Sky House

Komunity společenství se rozvíjí z pravé neosobní lásky. Jedin?m cílem je bytí v Satsangu, bez star?ch příběhů. To znamená ?ít v pravdě, probudit se.

Komunita je otevřená ka?dému, kdo se rozhodne pro tento cíl jako svoji nejvy??í prioritu. Tuto připravenost sdílí mnoho lidí na mnoha místech. Dvacet z nich, ve věku mezi dvěmi a osmdesáti devíti lety, se rozhodlo vzdát se sv?ch star?ch zajet?ch kolejí a začít nov? ?ivot v tomto duchovním společenství.

John David pravidelně pořádá satsangy a setkání v prostorech komunity, co? je ideální mo?nost pro ty, kteří se zajímají o pravdu. Nachází se zde i středisko alternativní medicíny, kde členové komunity nabízejí své slu?by.

Hosté jsou zváni zúčastnit se různ?ch vícedenních nebo i vícet?deních programů v nádherném prostředí, co? nabízí mo?nost seznámit se s komunitou a zakusit ?ivot v ní. Má? zde i mo?nost přispět sv?mi kreativními schopnostmi. Mů?e? zjistit, co to znamená ?ít v autentické lásce.

Prostory komunity (sál 100m²) jsou k disopozici také k pronájmu na pořádání seminářů a workshopů - na den, víkend nebo t?den. Komunita mů?e zajistit stravování pro účastníky, i jinou podporu. Klidná atmosféra nabízí příjemnou základnu pro práci se skupinami s 30-50 lidmi.

office@openskyhouse.org
http://www.openskyhouse.org


Více o John David

Na anglick?ch webov?ch stránkách nalezne? bli??í informace o Premanadovi a o komunitě Open Sky Satsang:

John David Satsang Schedule Art    
John David
Satsang
S atTV
Open Sky Press
www.opensky.international
Open Sky House
Seminar House
FlowFineArt
Events